Karolina Chojnacka

Świąteczne iluminacje a bezpieczeństwo na drodze. Warto pamiętać o kilku zasadach

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas wyjątkowy. Również pod względem liczby iluminacji świątecznych, które pojawiają się w wielu miejscach w Polsce. Niewłaściwe umiejscowienie iluminacji może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zdarzały się przypadki, że uniemożliwiała ona prawidłowe odczytywanie znaków drogowych.

Montaż świątecznych iluminacji w pasie drogowym dróg krajowych musi być każdorazowo analizowany przez zarządcę drogi. Ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę drogi obowiązek dokonania oceny wpływu danej iluminacji na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Urządzenia stanowiące iluminacje świetlne nie mogą oślepiać uczestników ruchu drogowego. Zakazane jest też ich umieszczanie na elementach infrastruktury drogowej, takich jak znaki, bariery czy bramownice (za wyjątkiem i na podstawie uzyskanej zgody właściciela słupów energetycznych), a ich wysokość nad drogą powinna umożliwić swobodny przejazd pojazdów normatywnych.

Zgodnie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej (…)”.

Natomiast ust. 2 pkt 4 tego artykułu stanowi, że „zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.”

Z zapisów ustawy jasno wynika, że aby umieścić w pasie drogowym drogi krajowej wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące lub odpowiadające szerokorozumianym świątecznym iluminacjom lub świątecznym dekoracjom, zainteresowany podmiot powinien złożyć odpowiedni wniosek w tym zakresie. Powinien on zostać złożony do właściwego miejscowo Rejonu GDDKiA, który rozpatrzy go w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednocześnie należy mieć na uwadze art. 40 ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi zobowiązany jest pobrać opłatę wyliczoną zgodnie z art. 40 ust. 4 i następne tej ustawy. Stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności można pobrać ze strony GDDKiA.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze