REGULAMIN SERWISU WWW.MOTOCAINA.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Właścicielem Serwisu internetowego www.motocaina.pl jest MC Sp. z o.o. ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, NIP 5291808079, zwana dalej Właścicielem Serwisu.

2. Serwis służy udostępnianiu i wymianie informacji dotyczących motoryzacji.

3. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu. Serwis działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu.

4. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem Usług świadczonych przez Serwis określonych w odrębnych regulaminach, politykach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

Serwis – portal internetowy składający się ze stron i innych narzędzi internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, znajdujący się pod adresem www.motocaina.pl.

2. Użytkownik – Osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz z udostępnionych w nim Usług.

3.  Regulamin – niniejszy dokument.

4. Materiały – w szczególności treści takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).

5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Serwis lub inne podmioty współpracujące z Serwisem na podstawie stosownej umowy,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,

c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet, których zasady określa odrębny regulamin.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis jest bezpłatny i dostępny powszechnie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach politykach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., o których mowa w rozdz. I pkt. 4.

3. Właściciel Serwisu ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Właściciela Serwisu lub innych podmiotów współpracujących z Serwisem na podstawie stosownej umowy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, objęte są ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).

4. Użytkownicy korzystający z Serwisu zobowiązują się do niezamieszczania na nim treści o charakterze bezprawnym. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju treści, jeśli zostałyby na Serwisie zamieszczone.

5. Użytkownicy Serwisu, są zobowiązani zwracać się do innych Użytkowników z szacunkiem oraz przestrzegać zasad czystości używanego języka.

6. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zastosowany na Serwisie układ i zestawienie treści oraz elementów graficznych stanowi przedmiot ochrony praw autorskich, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).

2. Materiały zawarte w Serwisie podlegające ochronie praw autorskich na mocy, w szczególności: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

3. Prawa do utworów, znaków towarowych lub baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim.

4. Materiały, utwory, znaki towarowe lub bazy danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, udostępniane są na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

5. Poprzez korzystanie z Materiałów utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów, utworów ani baz danych.

6. Bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu lub osób trzecich, którym przysługują prawa do Materiałów, utworów i baz danych zamieszczonych w Serwisie, Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego we właściwych przepisach prawa.

7. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych, oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, do tego, aby Materiały te mogły być udostępniane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Użytkownik oświadcza również, że treść i forma Materiałów jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W przypadku z korzystania z niektórych Usług związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może podać swoje Dane osobowe.

2. Udostępnienie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z niektórych Usługi w Serwisie.

3. Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie za zgodą Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MC Sp. z o.o. ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, NIP 5291808079, o ile odrębny regulamin lub informacja, o których mowa w rozdz. I pkt. 4 dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej.

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych znajdujących się w Serwisie. Może on też żądać ich usunięcia bądź zmiany na prawidłowe. W tym celu należy zwrócić się do Właściciela Serwisu listownie na adres MC Sp. z o.o. ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, NIP 5291808079 lub wysłać wiadomość drogą mailową na adres: redakcja@motocaina.pl

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  4. informacje pobrane z sieci Internet, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Właściciela Serwisu, w szczególności spowodowane siłą wyższą,
  6. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamanie do systemu Użytkownika, przejęcie haseł Użytkownika przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika.

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU I OFEROWANYCH W NIM USŁUG

1. Do korzystania z Serwisu i oferowanych w nim Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. 

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług, o których mowa w rozdz. I pkt. 4, mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług, o których mowa w rozdz. I pkt. 4, oraz Polityka Prywatności, dostępne dla wszystkich Użytkowników na stronach Serwisu pod adresem: http://www.motocaina.pl/p/polityka-prywatnosci.html

IX. REKLAMACJE I KONTAKT

1. Użytkownik Serwisu może kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu drogą elektroniczną na adres: redakcja@motocaina.pl lub listownie na adres: MC Sp. z o.o. ul. Ostródzka 130, 03-289 Warszawa, NIP 5291808079, o ile postanowienia odrębnych regulaminów, o których mowa w rozdz. I pkt. 4, nie stanowią inaczej.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. Gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji (maksymalnie o 14 dni), wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem okresu, o którym mowa w pkt. 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel Serwisu, o ile uzna, że jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Właściciel Serwisu kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika lub na adres, z którego korespondencja lub reklamacja została wysłana.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin, oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia ich na stronie internetowej Motocaina.pl.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany będą udostępniane na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.