Katarzyna Frendl

Przerejestrowanie auta używanego po zakupie – zmiany obowiązku od 1 stycznia 2024 roku

Ważne zmiany dla osób sprzedających i nabywających auta używane zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku. O co dokładnie chodzi?

Spis treści

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku. Chodziło o ograniczanie niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Ile czasu na przerejestrowanie auta?

Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kiedy nie trzeba przerejestrować auta po kupnie?

Od tego obowiązku wprowadzono wyjątki:

  1. Obowiązku nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów i pojazd ten jest pojazdem nowym. Przez „pojazd nowy” rozumie się (art. 2 pkt 63 PRD) pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Przez pojazd „fabrycznie nowy” należy rozumieć jego stan techniczny jako nowy. Jest to definicja nie do końca ostra, ale funkcjonuje ona w takiej formie od lat w ustawie i ma zastosowanie tak jak dotychczas.
  2. Obowiązku nie stosuje się do podmiotu uprawnionego posiadającego decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów (tablice dealerskie) – w odniesieniu do pojazdów, dla których posiada on ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów. Oznacza to, że obowiązku przerejestrowania nie będzie stosować się dla pojazdów, które nie są już autami nowymi, dla których wypełniono wcześniej profesjonalny dowód rejestracyjny.
  3. Stosuje się go do pozostałych pojazdów i w przypadku gdy właścicielem takiego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest on do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Z powyższego wynika, że obowiązek przerejestrowania pojazdów dotyczy jedynie samochodów używanych i w tym przypadku dla przedsiębiorcy zajmującego się obrotem pojazdami (np. salon samochodowy, komis z autami używanymi) termin na złożenie wniosku o rejestrację wynosi 90 dni. Obowiązek przerejestrowania wygasa, jeżeli przedsiębiorca dokona zbycia pojazdu przed upływem terminu.

Ustawa usuwa z art. 78 ust. 2 PRD obowiązek zawiadamiania o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. Gdy więc kupimy samochód, nie mamy obowiązku zawiadamiania o jego nabyciu. Oczywiście w tym przypadku musimy auto przerejestrować i zależnie od tego jaką kategorią podmiotu jesteśmy, będziemy musieli to zrobić w terminie 30-dniowym albo 90-dniowym.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu właściciel będzie dokonywać u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Nową regulacją jest, że w przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Kara za nie przerejestrowanie auta po zakupie

Ustawa reguluje na nowo kary pieniężne za brak spełniania obowiązków rejestracji i zawiadomień.

Właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w 30-dniowym terminie, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 500 zł od pojazdu.

Dealer samochodowy, czyli przedsiębiorca w zakresie obrotu pojazdami, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie w 90-dniowym terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 1000 zł od pojazdu. Samo złożenie „pustego” wniosku o rejestrację nie wystarczy, ponieważ właściciel pojazdu, który pomimo wezwania do uzupełnienia braków wniosku w wyznaczonym terminie nie uzupełni go, będzie podlegać karze pieniężnej jak powyżej.

Kary będą też podwyższane przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu z przekroczeniem o minimum 180 dni od upływu terminu i tak:

  1. w przypadku „zwykłego” właściciela dla którego obowiązuje termin 30-dniowy kara będzie wynosić 1000 zł od pojazdu;
  2. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego obrót pojazdami, w tym dealera, dla którego obowiązuje termin 90-dniowy kara będzie wynosić 2000 zł od pojazdu.

Kara za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Z kolei, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu w terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Będzie to więc kara sztywna, ponieważ do tej pory była ona w przedziale 200-1000 zł.

Ostatnią istotną nowelizacją, jest to, że kary pieniężne współwłaściciele pojazdu będą ponosić solidarnie.

Źródło: Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze