Quantcast
Karolina Chojnacka

Gdzie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu? Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło nie do końca sprecyzowany przepis nakazujący zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Warto wiedzieć, gdzie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku grozi do 1000 złotych kary. Tymczasem przepisy nie mówią dokładnie, gdzie należy to zrobić.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęło pismo przedstawiciela przedsiębiorców, w którym wskazywał na rozbieżność w stosowaniu przez starostwa powiatowe przepisów Prawa o ruchu drogowym. Art.78 ust. 2 pkt 1 mówi: „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu”.

Problem w tym, że przepis nie wskazuje jednak wprost, do którego starostwa należy skierować zawiadomienie – właściwego dla miejsca zamieszkania zmotoryzowanego, miejsca zakupu pojazdu czy miejsca jego ostatniej rejestracji. Z materiałów dostarczonych przez przedsiębiorcę wynikało, że część Starostw uważa, że powyższe zgłoszenie należy skierować do starostwa miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, natomiast według innych do miejsca ostatniej rejestracji. W praktyce prowadziło to do uznawania się przez odpowiednie starostwa za niewłaściwe w sprawie i odsyłania między sobą wniesionego do nich zawiadomienia, co znacznie wydłużało czas załatwienia sprawy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury w związku z rozbieżnościami w stosowaniu przez starostwa powiatowe przepisów Prawa o ruchu drogowym.

W odpowiedzi na to pytanie Ministerstwo Infrastruktury, wyjaśniło, że właściciel pojazdu zawiadamiający starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, powinien zwrócić się w tej sprawie do organu właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania (siedziby).

Stwierdzono, że ponieważ w przedmiotowych przepisach Prawa o ruchu Drogowym nie określono odrębnie właściwości miejscowej organów, to zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którymi właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca zamieszkania strony postępowania (lub siedziby, jeśli stroną jest osoba prawna). Wynika z tego, że w ocenie Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu powinny trafiać do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Przy okazji Ministerstwo podkreśliło, że organ rejestrujący ma możliwość wprowadzenia danych z zawiadomienia o zbyciu/nabyciu do Centralnej Ewidencji Pojazdów administrowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, niezależnie od miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy.

Mimo kontrowersji, resort nie planuje jednak korekty przepisów, by jednoznacznie mówiły, do którego starostwa należy zwrócić się po zakupie czy sprzedaży pojazdu.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze