Kierowco, uwaga zmiany

Pijani kierowcy mogą dożywotnio stracić prawo jazdy; nie będzie konieczności wykonywania ponownego badania technicznego w przypadku sprowadzanego auta - to przykłady nowelizacji kodeksu karnego, nad którym pracuje PiS. W życie wchodzi zaś niedlugo znowelizowana wiosną tego roku ustawa Prawo o ruchu drogowym.

 

fot. MI

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 802, opublikowana została nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja przedmiotowej ustawy została przygotowana w następstwie wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wyroku z dnia 5 czerwca 2008 r. zgodnie z którym, obowiązujący w Polsce wymóg przeprowadzania przed pierwszą rejestracją badania technicznego, skierowany do przywożonych pojazdów używanych i zarejestrowanych uprzednio w innych państwach członkowskich, nie jest zgodny z art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

 

 

W związku z wykonaniem wyżej wspomnianego wyroku ETS:
1. likwidacji z dotychczas obowiązujących w Polsce przepisów ulega „pierwsze badanie techniczne”. Rzeczpospolita Polska będzie uznawała na potrzeby rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów zarejestrowanych wcześniej za granicą, badania techniczne przeprowadzone w innych państwach członkowskich.

2. Dotychczas obowiązujący przepis art. 72 ust. 1 pkt 4 określający obowiązek przedłożenia do rejestracji pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, został uzupełniony przepisem zgodnie z którym rejestracji dokonuje się także na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego”.

Ponadto:
3. Zmienione przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym rozszerzają katalog przypadków, w których dopuszcza się powtórną rejestrację pojazdu wyrejestrowanego (art. 79 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Nowy przepis będzie dotyczyć pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, który został z tego powodu uprzednio wyrejestrowany w Polsce na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Obecnie po powrocie pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie on mógł być ponownie zarejestrowany.

4. Przedmiotowy akt prawny reguluje także zagadnienia związane z wprowadzeniem możliwości przewożenia osób kolejkami turystycznymi, począwszy od definicji kolejki turystycznej, poprzez wprowadzenie obowiązku rejestracji tych pojazdów i wykonanie badań technicznych, wymagania wobec osoby kierującej kolejką turystyczną, włącznie z delegacją dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia warunków technicznych dla kolejek turystycznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 

fot. MI

5. Zmiana art. 83 dokonuje nowego podziału zakresu badań technicznych wykonywanych przez stacje kontroli pojazdów. Do właściwości podstawowych stacji kontroli pojazdów należeć będzie przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t oraz dodatkowych badań technicznych tych pojazdów. Do właściwości okręgowych stacji kontroli pojazdów należeć będzie przeprowadzanie okresowych i dodatkowych badań technicznych wszystkich pojazdów. Do wyłącznego zakresu badań wykonywanych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów będą należały badania techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

fot. MI

6. Zmiany wprowadzone w art. 8 przedmiotowej ustawy, umożliwią wszystkim osobom niepełnosprawnym uzyskanie karty parkingowej (niezależnie od wieku, w tym również osobom, które nie ukończyły 16 roku życia_ na podstawie właściwego orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Każde z wydanych przez zespół orzeczeń powinno zawierać wskazanie o spełnieniu przez osobę niepełnosprawną przesłanki (obniżonej sprawności ruchowej) określonej w art. 8 ust. 1 ustawy. Ponadto nowelizacja eliminuje rozbieżności przepisów związanych z wydawaniem karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, zawartych w art. 8 ustawy, z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Powyżej przywołane zapisy będą obowiązywać od dnia 22 września 2009 r. Tymczasem posłowie PiS pracują nad nowelizacją kodeksu karnego. Chcą wprowadzenia obligatoryjnego zatrzymywania na zawsze prawa jazdy dla pijanych recydywistów (popełniających ponownie to przestępstwo) oraz kierowców, którzy na skutek jazdy po pijanemu spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub np. z ciężkim urazem oraz znaczne szkody w mieniu, powodując ogólny stan zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu.

Dla tych, którzy nie wykażą poprawy i po jednym prawomocnym wyroku znów siądą za kierownicę po pijanemu, grozić ma wg posłów kara od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności.To słuszny kierunek zważywszy, że w 2008 r. w porównaniu z poprzednim nastąpił – o blisko 10 tys. (tj. o 5,8 proc.) – wzrost liczby kierowców złapanych na prowadzeniu pod wpływem alkoholu..

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury oraz Rzeczpospolita.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze