Jazda po narkotykach – policja kupuje narkotesty

Do tej pory policjanci bardzo rzadko korzystali z narkotestów. Jednak coraz większa liczba kierowców wsiadających za kółko po użyciu substancji odurzających spowodowała zmianę w podejściu do tematu.

W kwietniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do Komendanta Głównego Policji o poruszenie kwestii zbyt małej liczby narkotestów na wyposażeniu policjantów. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że w roku 2015 przebadano 1250 kierujących na obecność narkotyków, a w ręce funkcjonariuszy oddano 3590 jednorazowych narkotestów oraz 82 urządzenia stacjonarne. To niewiele w porównaniu z najnowszymi zakupami policji.

W tym roku funkcjonariusze policji otrzymają do dyspozycji ponad 10 tys. jednorazowych testów oraz testerów elektronicznych wielokrotnego użytku zainstalowanych w radiowozach. Dlatego kierowcy powinni się spodziewać wzmożonych kontroli drogowych właśnie pod kątem obecności niedozwolonych substancji.

Sprzęt używany przez policjantów jest bardzo zaawansowany i pozwoli wykryć takie substancje jak THC nawet 14 dni po użyciu. Nawet śladowe ilości takiej substancji wykryte w organizmie mogą stanowić podstawę do surowej kary. 

Kodeks karny traktuje taką sytuację zero-jedynkowo, o czym mówi art.178a kk: 

„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

W razie spowodowania wypadku, kwestię reguluje art. 177 kk:

„§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”

Trochę łagodniej ujmuje całą sytuację art. 87 kodeksu wykroczeń:

„§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.”

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze