Karolina Chojnacka

DK21 Słupsk – Ustka. Rozbudowa drogi staje się faktem!

Dzięki nowej inwestycji podróżowanie między Słupskiem a Ustką stanie się bezpieczniejsze, szybsze i bardziej komfortowe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace budowlane przy rozbudowie drogi krajowej nr 21 między Słupskiem a Ustką. Dzięki tej inwestycji podróżowanie między tymi miastami będzie bezpieczniejsze, szybsze i bardziej komfortowe.

Inwestycja ma przyczynić się do zwiększenia przepustowości układu drogowego, poprawy bezpieczeństwa, uporządkowania i skomunikowania terenu wokół DK21 oraz rozdzielenia ruchu kołowego od rowerowego i pieszego. Będzie to możliwe do osiągnięcia m.in. poprzez ograniczenie liczby skrzyżowań i zjazdów oraz budowę dróg zbiorczych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie prawo- i lewoskrętów, wprowadzenie wysp kanalizujących ruch oraz zmianę geometrii skrzyżowań.

Zadanie obejmuje rozbudowę ok. 13 kilometrów DK21 między Słupskiem a Ustką (od granic administracyjnych Słupska do ronda Wileńskiego w Ustce). W ramach prac budowlanych przewidziano wykonanie nie tylko nowej, asfaltowej nawierzchni, ale także konstrukcji jezdni wraz korektą łuków poziomych i pionowych, przebudowę skrzyżowań (m.in. w miejscu czterech zostaną wybudowane ronda) oraz montaż sygnalizacji świetlnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie też przebudowany most na Słupi we Włynkówku oraz wybudowane trzy przepusty.

Co zapewne ucieszy wielu pieszych i rowerzystów, wzdłuż całego odcinka zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z miejscami odpoczynku dla jego użytkowników. Wybudowane zostaną również chodniki, drogi serwisowe oraz nowe przystanki autobusowe.

Ponadto przewidziano zbudowanie miejsc ze stosowną infrastrukturą do przeprowadzania kontroli pojazdów m.in. przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nawierzchnia zostanie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś. Zmniejszeniu powinno ulec negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko poprzez obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport. To wszystko między innymi dzięki nowej nawierzchni i budowie ekranów akustycznych.

Źródło informacji: GDDKiA, opracowanie własne

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze