Co grozi kierowcy, który spowoduje wypadek, a nie ma OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów: jakie są konsekwencje braku polisy? Co grozi kierowcy, który spowoduje wypadek, a nie ma OC?

Posiadacze pojazdów mechanicznych są zobowiązani do zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (szkody wynikłe z wypadków komunikacyjnych). Na kierowców, którzy nie dopełnili obowiązku, nakładane są kary pieniężne. W jakiej wysokości?

Posiadaczowi pojazdu, który spowoduje wypadek komunikacyjny, nie będąc ubezpieczonym, grożą dotkliwe konsekwencje finansowe.

Dowiedz się również, co grozi kierowcy za brak prawa jazdy? Klinkij tu.

Nie mam OC, ale mnie przyłapano
Osoba, która nie dopełniła obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty, której wysokość zależna jest od rodzaju pojazdu mechanicznego, a także od długości okresu, w którym posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawę do naliczenia opłaty stanowi kwota:

a)    Dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. – 3 360 zł) – w przypadku posiadaczy samochodów osobowych,

b)    Trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. – 5 040 zł)– w przypadku posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,

c)     1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. – 560 zł) – w przypadku posiadaczy pozostałych pojazdów (w tym jednośladów).

Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

a)    20% opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,

b)    50% opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,

c)     100% opłaty – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Nie mam OC i mam kolizję / wypadek
Bardziej dolegliwe konsekwencje finansowe czekają kierowców, którzy nie posiadając obowiązkowego ubezpieczenia, spowodują kolizję lub wypadek komunikacyjny.

W przypadku, gdy sprawca zdarzenia nie ma wykupionej polisy,  poszkodowany otrzyma odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z chwilą dokonania przez Fundusz wypłaty, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.

Mam OC, ale nie mam prawka – jest wypadek
Należy pamiętać, iż zakład ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, które wypłaciły należne odszkodowanie poszkodowanemu, mogą również dochodzić roszczenia zwrotnego od kierowcy, który mimo posiadania polisy, nie miał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. W podobnej sytuacji jest kierowca, który wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Autor: Agnieszka Przybylska, Prawnik
Kancelaria Koksztys

Komentarze:

Anonymous - 5 marca 2021

Bzdura, a Najsztub jest tego najlepszym przykładem.

Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy
Pokaż Mniej komentarzy
Schowaj wszystkie

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze